Oprava nátrže břehu řeky za klubovnou.

V polovině roku 2014 se výbor MO začal aktivně zabývat opravou břehu řeky Ploučnice na ostrově. Po několika přípravných jednání postupně následovalo zaměření, zpracování projektové dokumentace, podání žádostí dotčeným orgánům. Na základě vyjádření Mú Česká Lípa, odboru ŽP, musel být ještě ještě zpracován havarijní a povodňový plán. Po shromáždění všech souhlasných stanovisek bylo ještě potřeba oslovit vhodné firmy se žádostí o vypracování cenových nabídek. Po vybrání zhotovitele proběhly vlastní stavební práce koncem září 2016.
 

Oprava VD Karlovka.

Tento rybník není v provozu od roku 2013.

Záměr :

 • Výměna požeráku včetně lávky
 • Výpustní potrubí a výpust
 • Úprava dna, vybudování loviště
 • Oprava nivelity koruny a návodní líce hráze
 • Bezpečnostní přeliv

Stav : Vydané stavební povolení.

Plán na 2017- 2020:

 • Jednání o převedení částí sousedících pozemků do vlastnictví - legalizace hráze - (hotovo)
 • Pokusit se o získání dotací 
 • Realizace stavby

2021:

Výboru MO se nepodařilo najít žádný dotační titul na revitalizaci tohoto VD. Po propočtu vložených investic dle předložených cenových nabídek vůči výnosům včetně riziku při vlastním hospodaření bylo zjištěno, že návratnost vložených finančních prostředků je v této době už pro MO nesmyslná a tudíž nerentabilní. Proto bylo na MČS dne 8.5.2021 rozhodnuto o prodeji rybníka Severočeskému územnímu svazu Ústí nad Labem. Kupní smlouva byla zástupci obou smluvních stran podepsána dne 8.10.2021 kde bylo stanoveno, že se SÚS zavazuje: 

 • Při zápisu do KN zřídit věcné břemeno s předkupním právem pro naší MO
 • Dokončit opravu Karlovky do konce roku 2023
 • Po dokončení stavby zařadit tento rybník do soupisu mimopstruhových revírů SÚS